logo         

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Obchodní a záruční podmínky

 

1. Všeobecné dodací podmínky
Realizací obchodu u živnostníka Šárky Čeřovské, fungujícím pod názvem Vseprokocku.cz - dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami. Ke každému zboží zakoupenému u Vseprokocku.cz je přiložen prodejní doklad (faktura) , který je zároveň i dodacím a záručním listem. Tento doklad může být zaslán i v internetové podobě. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu nebude později vyřízena. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Po uplynutí 3 denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.

2. Cena
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na http://www.vse-pro-kocku.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

3. Platební podmínky
Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.
a) v hotovosti při převzetí zboží
b) platba dobírkou (spol. DPD, která přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího)
Sazby za zásilky jsou uvedeny v dodacích podmínkách. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.

4. Objednávka zboží
V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Pro maximální urychlení uvádějte na objednávkách jméno a sídlo kupujícího, telefonní číslo, popř.IČO a DIČ. Objednávky se přijímají e-mailem a telefonicky. Na základě závazné objednávky vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

5. Přeprava a odběr zboží
Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží. Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím přijato (uhrazeno) a bude vráceno zpět prodávajícímu, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši až 40% z ceny objednaného zboží. Toto ujednání se nevztahuje na postup kupujícího -spotřebitele podle bodu 8. těchto podmínek.

6. Reklamace zboží
V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Uplatnit reklamaci lze písemnou formou pomocí formuláře "Reklamační protokol". Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:
• s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady - "Reklamační protokol";
• zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu;
• zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
• prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu dodáno;
• pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu o dobu prodlení kupujícího. V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

7. Záruka a omezení odpovědnosti za prodávané zboží
Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě Vseprokocku.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců , jde-li o prodej potravinářského zboží činí záruční doba 8 dní a u prodeje krmiv 3 týdny. Délka záruční doby je vždy uvedena na prodejním dokladu, který slouží současně jako dodací a záruční list. Záruka se nevztahuje na závady:
• způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
• v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
• zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
• živelnými pohromami nebo vyšší mocí
• nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
• neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

8. Možnost odstoupení od smlouvy
Kupující - spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením všech základních identifikačních náležitostí (identifikace kupujícího, číslo provedené obchodní transakce prodávajícího a číslo prodejního dokladu prodávajícího). Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu provozovatele uvedenou na jeho faktuře, popř. elektronicky na adresu uvedenou na http:/www.vseprokocku.cz. Provozovatel internetového obchodu Vseprokocku.cz je v tomto případě oprávněn  požadovat vrácení prodaného zboží v původním obalu, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení a kupujícímu je povinen vrátit kupní cenu, nejpozději do5-ti pracovních dnů na jím určený účet, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že úhrada za zboží proběhla předem na účet a prodávající je v prodlení s dodáním 5 dnů oproti původně potvrzenému termínu dodání. V tomto případě je prodávající povinen obratem vrátit uhrazenou částku zpět bez prodlení na účet kupujícího. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující si objednané zboží s osobním odběrem nevyzvedl do 3-ti pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání.

9. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s vyjímkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu a spol. HEUREKA ohledně služby Ověřeno zákazníky. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

10. EET
Zákonodárce v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen "ZoET“) nestanovil povinnou formu předávání účtenky. V důvodové zprávě pak připustil i možnost vydávat účtenku elektronicky, v případě, že je na to zákazník předem upozorněn a s touto formou suhlasí. Odsouhlasením našich obchodních podmínek před uzavřením objednávky souhlasíte  s výše uvedeným faktem.

11. Závěrečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu Vseprokocku.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Vseprokocku.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2017.
Případné dotazy rádi zodpovíme.